Preskočiť na obsah stránky

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota

Venujte nám 2%
z Vašich daní
Citát: „Učíme sa pre život, nie pre školu.“ - Seneca

Z histórie

Správca školy Adam Abrahám v kronike školy píše: “Napísať mám dejiny školy ľudovej, princípu to všeľudskej kultúrnej kolísky, rodiska ľudského vedenia, ako i zapisovať mám postupný vývoj tejto najdôležitejšej inštitúcie ľudského pokolenia, aby postupná generácia videla stopy, po ktorých šliapali predkovia, rozsievači kultúry, princípu vysokých vied a pripravovali, kladúc novotu k starej zkušenosti, opory ďalšieho vedenia ľudstva, vedy, vzdelanosti, výchovy.“

V r. 1787 začal mních Rudolf Markovitz učiť deti. Škola, v ktorej vyučoval, bola umiestnená v „Slávikovom dome.“ V roku 1809 postavili cirkevnú školu. V cirkevnej škole učil Albín Skarba. Dňa 16. februára 1928 doviezli lavice, dve skrine a stoly so stupňami, všetko jedľové, staromódne. Konečne dňa 1. septembra 1929 mohlo sa prikročiť k zápisu do štátnej školy. Učila v nej Anežka Zajíčková z Příbramu. Učitelia bývali v štátnych bytoch. Školská dochádzka bola veľmi zlá(z 52 žiakov iba 20), pretože v zime napadlo veľa snehu, bolo  mínus 30 stupňov a rodičia nosili deti na chrbtoch. Zmenil sa vyučovací čas od 10.00hod. do 15.00hod. V roku 1932 bolo založené rodičovské združenie. 17. septembra 1933 navštívila školu družina A. Masarykovej a vyslovila svoje uznanie k poriadku a čistote. Zima bola znovu veľmi krutá. Deti nosili po dve polienka do školy. „Ó deti lehotské, vytrápené dosť pri svojom chabom oblečení, pri slabej, biednej strave, na cestách do školy a pri nosení polien. Kde sú detské radosti a bezstarostný vek aj pre Vás. Aké ste úbohé v porovnaní s deťmi z miest.“ Každoročne sa od roku 1936 konala stromková slávnosť: “Má to veliký význam najmä tu na Lehote, kde o ovocinárstve nemajú ľudia ani poňatia.“ Program pripravovali obidve školy a deti štátnej školy išli prvýkrát na školský výlet do Národného domu u „Baťalu“, kde videli prvýkrát v živote hraný film. 1. júna 1935 na žiadosť učiteľského zboru na adresovanie pána prezidenta rep.čsl. sa začali práce na ceste z Novej Bane na Veľkú Lehotu. 13. apríla 1939 učiteľský zbor so zápalom a čistou a oddanou mysľou prisahal na svoju česť a svedomie, že bude verný slov. štátu a slov. vláde a že bude svedomite plniť svoje povinnosti. Nech nám tak Boh pomáha. Šk.rok 1939/1940 začínajú žiaci v prvej Slovenskej republike. Štátna škola je bez učiteľov a cirkevná sa rozširuje. V roku 1943 začína učiteľský zbor priekopnícku činnosť na poli divadelníctva. Školy majú názov dolná a horná. Počas povstania sú obsadené: dolná –Rakúšanmi a horná – Rumunmi. Po vojne sú učitelia odbremenení od mimoškolskej práce a môžu sa venovať len škole. 26.3.1949 je vo Veľkej Lehote zriadená dvojtriedna stredná škola. Dňa 22. mája sa na Lehote začala autobusová doprava. Celkove možno konštatovať, že život školy bol rušný. Práca však bola hatená nízkou úrovňou žiakov a nespokojnosťou rodičov, ktorých väčšina je toho názoru, že ešte aj dnes stačí chodiť do škola 5-6 rokov a potom žiakov môžu využívať na prácu (pásť statok a pod.). Školské budovy sú v zlom stave, hlavne budova dolnej školy. 30. apríla 1949 žiaci skladajú sľub pionierov. Keďže žiakov je veľa a tried málo, začalo sa na návrh riaditeľa školy s prístavbou jednej učebne ku kultúrnemu domu a lavice sa priviezli z Píly. Žiaci preberajú pod ochranu pamätnú tabuľu padlých v II. svetovej vojne, ktorá je odhalená 8. mája 1959. V kultúrnom dome je zriadená klubovňa pre deti s rôznymi hrami. 28. augusta 1960 je v obci zapojená elektrina, petrolejové lampy vymenili žiarovky. Žiaci podľa nového školského zákona dostali školské potreby a učebnice zdarma.

V apríli 1960 začala výstavba novej školy. Učitelia a žiaci na stavbe pomáhali. I rodičia pomohli mnohými brigádnickými hodinami. V auguste 1961 stála škola hotová a čakala na prvých žiakov. Rodičia sa nedali zahanbiť, napiekli zákuskov, navarili čaju a najmladší oslávili sľub iskier a pionierov. Obci bol darovaný premietací aparát. Pod vedením učiteľov si žiaci vybudovali volejbalové ihrisko v blízkosti školy. 1. decembra 1962 je daná do prevádzky školská jedáleň. Žiaci pomáhajú na verejnoprospešných prácach pri zbere zemiakov vo Veľkom Poli a peniaze si ukladajú do pokladne v pionierskej organizácii. 5. 1. 1965 je významný tým, že bola vyhĺbená školská studňa do hĺbky 19,5 metra. Dovtedy si žiaci vodu nosili zo studničky a potoka. Od 1. septembra 1965 je zriadená v obci i materská škola. 27. augusta 1966 sa prehnala obcou veľká búrka, voda zničila cestu pri škole aj oplotenie na troch miestach. V r.1967-1968 jedenásťdňový školský systém, žiaci chodia do školy každú sobotu v nepárnom týždni. V r.1968-1969 začína družba so školou v Křenove, okres Svitavy. V marci 1972 započala investičná výstavba provizória šk.jedálne a školských dielní-kombinovaná z muriva a drevených panelov. V r.1980 sa vyučovanie nieslo v znamení príprav na celoštátnu spartakiádu. V r.1982 v škole pribudol pekný skleník pre pestovateľské práce žiakov. 8.februára 1983 sa začína maľovanie všetkých vnútorných priestorov školy. V roku 1987/1988 bola jedáleň presťahovaná do novej budovy materskej školy. 

V r.1989 sú prváci prvýkrát bez vysvedčenia, bez známok, sú hodnotení slovne. V r.1992 sa neklasifikujú v našej škole výchovné predmety. Na 13. stretnutie Lehôt a Lhot si žiaci pripravili hodinový kultúrny program. V r.1994 sa uskutočnil 1. ročník Detských folklórnych slávností na amfiteátri. V rámci okresu boli naši žiaci na 1. mieste. Od r. 1997/1998 sa stáva tradíciou pečenie medovníkov a pletenie adventných vencov, v r. 1998 výroba tekvicového strašidla. V tomto roku si škola vypracovala regionálny projekt “Rodný môj kraj.“ Pre nízky počet žiakov dochádzajú žiaci 5.ročníka v r. 1999/2000 do Malej Lehoty. 
1. júla 2002 sa základná škola stáva samostatným právnym subjektom s materskou školou, so školským klubom detí a so školskou jedálňou. 1. mája 2003 si naši žiaci pripravili program pri slávnostnom označení prameňa rieky Žitava. V škole začína pracovať niekoľko krúžkov pod vedením vyučujúcich. V roku 2002 bol natretý školský nábytok v celej škole a zrenovované školské tabule. V šk.roku 2003/2004 prijal pozvanie na našu školu tajomník MŠ SR František Tóth. Škola bola zapojená do projektu „Otvorená škola“ a ako dar dostala šetriace žiarivky na niekoľko rokov. V tom istom roku boli zrekonštruované WC v ZŠ,  umyváreň a nanovo vybudované WC pre deti MŠ. Z dvoch zrušených tried ZŠ boli vytvorené priestory pre MŠ-herňa, spáleň a kabinet, následne bola MŠ presťahovaná do budovy ZŠ. Bola vybudovaná počítačová miestnosť.

V roku 2005 dostala základná škola nový šat rozsiahlou rekonštrukciou. Vymenili sa pece, zmenila sa strecha a vybudovala sa podkrovná miestnosť, zateplila sa budova a vymenili sa okná. V interiéri školy vznikli zrušením jednej triedy priestory na výdajňu jedla, ktorá bola zariadená v decembri 2005. V tomto roku boli vytvorené v podkrovných miestnostiach priestory na presťahovanie obecnej knižnice do školy a spojenie so žiackou knižnicou a priestor na kabinet.  V školskom roku 2005/2006 boli položené podlahy v troch triedach, v riaditeľni, v učtárni a v zborovni. Boli vyvložkované komíny a namontované žalúzie na nové okná ZŠ s MŠ. V šk.roku 2006/2007 boli zrekonštruované žiacke šatne a vybudovaná posilňovňa. Vymenené boli zvyšné okná a dvere za plastové, položená dlažba v šatniach a vybudovaný kabinet telesnej výchovy. Právny subjekt ZŠ s MŠ aj počas nasledujúcich rokov dostáva nový šat, či už v podobe úpravy vnútorných priestorov maľovaním, výmenou podlahových krytín, nákupom nového nábytku, dopĺňaním kabinetov o nové učebné pomôcky a didaktickú techniku, tak aj úpravou exteriéru okolia budovy. Pri prestavbách ZŠ s MŠ pomáhali žiaci, rodičia a zamestnanci, za čo im patrí úprimná vďaka.

© 2013-2021 ZŠ s MŠ, Veľká Lehota
Tvorba webu: Trinetus s.r.o., mCMS