11.3.2021

OBNOVENIE PREZENČNEJ VÝUČBY PRE 1. ST. A MŠ

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa obce sa od pondelka 15. 03. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v našej základnej škole, a to pre žiakov 1. stupňa základnej školy a deti materskej školy.

Rozvrh žiakov 1. stupňa bude rovnaký ako v týždni od 22.2. – 26.2.2021.

Zároveň sa obnovuje aj prevádzka školského klubu detí a výdajnej školskej jedálne.

Školský klub bude v prevádzke od 12. 00 do 15. 00 hod.

Výdajná školská jedáleň: všetci zamestnanci a žiaci, ktorí majú záujem prihlásiť sa na obedy, sa prihlasujú v piatok 11.03.2021, najneskôr v pondelok 15. 03. 2021 do 7. 25 hod. telefonicky na čísle: 045/68 96 129.

PODMIENKOU NÁSTUPU DO ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY JE NEGATÍVNY TEST JEDNÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA NIE STARŠÍ AKO 7 DNÍ (alebo potvrdenie od všeobecného lekára o prekonaní Covid -19) A ČESTNÉ VYHLÁSENIE RODIČA.

Pretestovanie žiakov 1. stupňa nie je potrebné, aj keď presiahli vek 10 rokov.

Testovanie sa uskutoční v sobotu 13. 03. 2021 v čase od 08. 00 hod. do 13. 00 hod. v Obecnom úrade Veľká Lehota.

Výnimky z testovania platia i naďalej.

Test zákonného zástupcu je platný 7 dní.

Škola nebude kontrolovať certifikát z testovania, ale bude žiadať príslušné čestné vyhlásenie od zákonných zástupcov žiakov, tiež od zamestnancov. Čestné vyhlásenie rodiča je uvedené na stránke našej školy, v hornej lište COVID-19.

Kto nemá možnosť si ho vytlačiť doma, môže ho v pondelok ráno vypísať pred školou.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Vás žiadam pri zmene zdravotného stavu dieťaťa, zákonného zástupcu resp. osoby žijúcej v spoločnej domácnosti o bezodkladné informovanie triedneho učiteľa alebo riaditeľky školy.

V súvislosti s obmedzením mobility ľudí v priestoroch školy je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá:

• do budovy školy môže vstúpiť vždy len jeden zákonný zástupca dieťaťa z MŠ s negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo s platnou výnimkou z testovania - povinnosť vstúpiť len s respirátorom FFP2,

• do budovy školy nevstupuje zákonný zástupca žiaka 1. – 4. ročníka ZŠ,

• do budovy školy nevstupuje ani zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje ŠKD, ale telefonicky kontaktuje pani vychovávateľku.

Ďakujem za spoluprácu a všetkým želám pevné zdravie.

Spoločne to zvládneme!

Mgr. Soňa Vozárová

riaditeľka školy