23.12.2022

Prerušenie prevádzky školy a školských zariadení

Základná škola s materskou školou, č. 433, 966 41 Veľká Lehota

        

Obec Veľká Lehota

52

966 41 Veľká Lehota

                                                       Veľká Lehota 22.12.2022

Prerušenie prevádzky v škole a v školských zariadeniach

V súlade s § 2 ods.6 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 v znení neskorších predpisov prerušujem prevádzku v materskej škole dňa 9.1.2023 z prevádzkových dôvodov.

Prevádzka MŠ bude znovu obnovená 10.1.2023.

V súlade s §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov udeľujem riaditeľské voľno žiakom ZŠ s MŠ Veľká Lehota a deťom z ŠKD z prevádzkových dôvodov (prerušenie distribúcie elektrickej energie).

Vyučovanie sa obnoví dňa 10.1.2023.

                                                          Mgr. Soňa Vozárová, v. r.

                                                                 riaditeľka školy

Vyjadrenie zriaďovateľa:

Súhlasím s prerušením prevádzky: materskej školy, základnej školy, ŠKD a výdajnej školskej jedálne dňa 9.1.2023

z prevádzkových dôvodov.

Vo Veľkej Lehote 22.12.2022

                                                          Jozef Mihál, v. r.

                                                            starosta obce