30.3.2023

Riaditeľské voľno 3.4.2023

Prerušenie prevádzky v škole a v školských zariadeniach

V súlade s § 2 ods. 6 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov

o materskej škole prerušujem prevádzku v materskej škole 3.4.2023 (pondelok)

z organizačných dôvodov. Prevádzka MŠ bude znova obnovená dňa 4.4.2023 (utorok).


V súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov o výchove

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem riaditeľské voľno 

3.4.2023 (pondelok) žiakom Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota a deťom

z ŠKD z organizačných dôvodov - spoločenské podujatie organizované školou - Deň

učiteľov.


Mgr. Soňa Vozárová

riaditeľka školy


Vyjadrenie zriaďovateľa:

Súhlasím s prerušením prevádzky materskej školy, základnej školy, ŠKD a výdajnej školskej

jedálne pri ZŠ s MŠ Veľká Lehota dňa 3.4.2023 z organizačných dôvodov - spoločenské

podujatie organizované školou - Deň učiteľov.


Vo Veľkej Lehote dňa 27.3.2023 Jozef Mihál, starosta obce