28.4.2021

Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022

Vedenie ZŠ s MŠ Veľká Lehota oznamuje rodičom, že dňa 05.05.2021 sa uskutoční zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 v čase od 10.00 do 14.00 hod. bez prítomnosti dieťaťa.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021, od šk. roka 2021/2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 438/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z .z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. sa na predprimárne vzdelávanie prijímajú:

- prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

- prijímame deti od 3 rokov, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,

- prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami podľa § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

Žiadosť si nájdete a vytlačíte na našej stránke školy, v sekcii Materská škola – dokumenty, ktorú musia podpísať obaja zákonní zástupcovia /rodičia/.

Vyplnenú žiadosť doplní o údaj o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak sa jedná o dieťa so ŠVVP, rodič priloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia CPPPaP.

Žiadame dodržať všetky aktuálne protiepidemiologické opatrenia. 

Už sa na Vás tešíme!