Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej osoby

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)
Prevádzkovateľ
Názov Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
Adresa Základná škola s materskou školou Veľká Lehota, č. 433, 966 41 Veľká Lehota
Kontakt na zodpovednú osobu 045/68 96 129, zsvlehota@gmail.com
Účel spracúvania osobných údajov. Plnenie povinných preventívnych opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.
Právny základ spracúvania. Plnenie úlohy vo verejnom záujme - čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Úrad verejného zdravotníctva.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Po dobu trvania účelu. Po skončení povinných opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 budú všetky údaje zlikvidované.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je povinné, aby prevádzkovateľ mohol splniť svoje povinnosti vo verejnom záujme.
Účel spracúvania osobných údajov. Overenie oprávnenia na vstup do vnútorných a vonkajších priestorov škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu (ďalej len „škola“) predložením k nahliadnutiu dokladu preukazujúceho, že sa na dotknutú osobu nevzťahuje zákaz vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov.
Právny základ spracúvania. Plnenie úlohy vo verejnom záujme - čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR - Bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19 pred vstupom do priestorov škôl, súčasne § 13 ods. 1, písm. d) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Osobné údaje sa neuchovávajú.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je povinné, aby prevádzkovateľ mohol plniť svoje povinnosti vo verejnom záujme.