IT Akadémia-vzdelávanie pre 21. storočie


IT akadémia


Hlavný cieľ: Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Odborné aktivity:

 1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť
 2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť

Cieľové skupiny: Do národného projektu sa môžu zapojiť žiaci, študenti a pedagogickí zamestnanci základných, stredných škôl a vysokých škôl mimo Bratislavského kraja.

Financovanie: Národný projekt je financovaný z OP Ľudské zdroje. Prijímateľom NFP je Centrum vedecko-technických informácií SR

Partneri projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline.

Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou tvoria IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.

Realizácia: Projekt začal v roku 2016 a mal by končiť 31.8.2021. 

 • Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa
  Projekt „Informatizácia regionálneho školstva”, Bratislava 2005-2007

  Čo sme získali:
  - preškolených pedagogických zamestnancov.
   
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
  Projekt „Digitálna gramotnosť učiteľa pre pokročilých“,
  Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava 2010-2011

  Čo sme získali:
  - preškolených pedagogických zamestnancov,
  - dataprojektor,
  - 2 notebooky COMPAQ 6730,
  - 5 počítačov,
  - vzdelávacie programy.
   
 • Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách
  Projekt „Informatizácia a vzdelávanie“, Štátny pedagogický ústav, Bratislava 2009-2014

  Čo sme získali:
  - preškolených pedagogických zamestnancov,
  - dataprojektor,
  - 2 notebooky DELL Vostro 1520.
   
 • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
  Národný projekt realizovaný poskytovateľom z prostriedkov Európskej únie – OP Vzdelávanie, MPC Bratislava 2012

  Čo sme získali:
  - 2 notebooky HP ProBook 4330s,
  - Microsoft Office Standard, ESET NOD32 Antivirus.
   
 • Školské ovocie
  Koncepcia v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č.341/2009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení neskorších predpisov, Tvrdošovce od 2013, BoniFructi-Dunajská Lužná od 2014

  Čo sme získali:
  - zdravý pitný režim - 100% ovocné šťavy pre žiakov,
  - čerstvé ovocie pre žiakov
   
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
  Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2013
   
  Čo sme získali:
  - preškolených pedagogických zamestnancov,
  - počítačové programy, prístupové dáta, licencie pre žiakov a učiteľov,
  - USB kľúče.
   
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
  Národný projekt uskutočňujúci obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava 2013

  Čo sme získali:
  - preškolených pedagogických zamestnancov,
  - interaktívnu tabuľu SmartBoard 480i,
  - notebook so softvérom Lenovo ThinkPadB 590,
  - ozvučenie učebne – repduktory Genius SP-HF 1800 A.
   
 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
  Národný projekt, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava 2013
   
  Čo sme získali:
  - preškolených pedagogických zamestnancov (jeden + výchovná poradkyňa),
  - odborné metodiky, publikácie, časopisecká literatúra,
  - diagnostické a edukačné balíčky.
   
 • Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách
  Projekt pre SR okrem Bratislavského kraja, Štátny pedagogický ústav, Bratislava 2013
   
  Čo sme získali:
   - učebnice z AJ Total English (E, INT, PINT, UPIN), Challenging Children, Essential Teacher Knowledge Book, Teaching English as a Second or Foreign Language, The Practice of English Language Teaching, Štátny pedagogický ústav, Bratislava 2013.
   
 • Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
  Národné športové centrum, Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, Bratislava 2014

  Čo sme získali:
  - preškolených dvoch pedagogických zamestnancov,
  - frisbee – sada športových diskov (4 ks) pre rekreačné hádzanie z ruky do ruky, kužele – sada, švihadlo na skákanie (rope skipping)1 ks - špeciálne lano a plastové rúčky, sada prekážok (20 – 60 cm) vyrobené z pevného plastového materiálu stabilnej výšky prekážok 20 - 40 cm, šírka 50 - 60 cm, gumový odrážač (reakčná + akceleračná rýchlosť), fit lopta 1 ks nafukovacia - lopta v priemere 40 - 50 cm pre rozvoj kondičných a koordinačných schopností, plavecké slíže 1 ks nadľahčovacia plavecká pomôcka s priemerom 7 - 10 cm v dĺžke 150 - 160 cm, slackline (naťahovacia guma na rovnováhu) 1ks syntetický popruh, široký 5 cm a dlhý cca 10 - 15 metrov-možnosť ukotvenia medzi dve pevné žrde - kmene stromov v ľubovoľnej výške, slideboard (trenažér) 1 ks dĺžka 150 - 250 cm, šírka 50 - 200 cm bočnice slúžia ako odrazové plochy, na chodidlách majú cvičiaci obuté špeciálne návleky z mikrovlákna, ktoré umožňujú kĺzavý pohyb, overball 1 ks špeciálna latexová lopta, v priemere 20 cm na posilňovanie stability tela v rôznych polohách, dyna-band (naťahovací gumený pás) 1 ks špeciálny latexový pás rôznych farieb, podľa hrúbky a pevnosti materiálu, šírka 12 - 15 cm, dĺžka 120 - 140 cm, naťahovaním sa posilňujú jednotlivé svalové skupiny, hudba – CD 1 ks tanečné a rytmické hudobné nahrávky, žinenky 1 ks špeciálny tvrdší penový materiál v hrúbke 7 cm v dĺžke 200 cm a v šírke 100 cm, diagnostika zdatnosti – riadiaca a vyhodnocovacia jednotka pre motorický test
  nepriameho stanovenia maximálnej spotreby kyslíka.
   
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
  Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Bratislava 2014 DIGI.
   
  Čo sme získali:
  - preškolených pedagogických zamestnancov DIGI, tvorba videí, fotografií (Veľká Lehota),
  - interaktívna tabuľa značky QOMO alebo Promethean,
  - notebook značky Lenovo alebo HP,-
  - 20 tabletov značky Samsung,
  - WiFi Router značky D-Link,
  - zviditeľnenie v regióne (video o obci, videoexperiment, fotografie obce, prečo prísť na VL, zaujímavosti a nástrahy, zaujímavé stránky o obci, GPS). 

  Projekt je na stránke školy www.zsmsvelkalehota.sk
   
 • Aktivizujúce metódy vo výchove
  Cieľom projektu je, aby určení pedagogickí zamestnanci v praxi efektívne využívali aktivizujúce metódy vo výchove, moderné digitálne technológie a špeciálne interaktívne digitálne pomôcky pre pedagógov a vedeli tak výrazne prispieť k eliminovaniu výchovných problémov, MPC Bratislava, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Bratislava 2014.
   
  Čo sme získali:
  - preškolených pedagogických zamestnancov v práci s digitálnymi programami, tvorba videí, komunikácia s Webexom, tvorba prezentácií, hodnotenie médií,
  - interaktívnu tabuľu Hitachi StarBoard FX-79E1,
  - projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou Hitachi CP-CX300WNEF s príslušenstvom,
  - každý zamestnanec, t.j. všetci zo ZŠ aj z MŠ dostanú edukačný balíček (výberovú filmotéku, tlačenú brožúru a IDP (interaktívne digitálne pomôcky),
  - špeciálne audiovizuálne obsahy -pomôcky pre PZ umiestnené na digitálnych nosičoch).


Literárne a iné projekty

 • O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
  Projekt k „Medzinárodnému dňu školských knižníc“, Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave,
  - 2. stupeň uskutočňuje akciu spojenú s čítacími aktivitami pod názvom: Živá knižnica,
  - 1. stupeň uskutočňuje akciu spolu so starými rodičmi pod názvom: Starký, starká, prečítaj mi rozprávku...
   
  Čo sme získali:
  - zviditeľnenie v rámci regiónu - články do miestnej tlače.
   
 • Svetový deň vody - Projekt k „Svetovému dňu vody“, Ministerstvo životného prostredia SR,
   
 • Svetový Deň Zeme - Projekt „Svetový deň Zeme“, „Vyčistime si Slovensko“, „Čistenie okolia školy a obce“, Ministerstvo životného prostredia SR,
   
 • Svetový deň mlieka a Deň jablka (ovocný deň) - Projekt „Škola podporujúca zdravie“ - iniciovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou, Komisiou európskych spoločenstiev a Radou Európy,
   
 • Červené stužky - Projekt „Zdravie v školách - Svetový deň HIV/AIDS“ - pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva,
   
 • Deň ľudských práv - Projekt „Liga za ľudské práva“, Ministerstvo školstva SR,
   
 • Dopravná súťaž - Projekt „Na bicykli bezpečne“, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo školstva SR.
    
  Čo sme získali:
  - environmentálne povedomie žiakov, zvýšená spotreba mliečnych výrobkov, konzumácia ovocia, vzdelávanie k udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, vzdelávanie v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, besedy s lekármi a policajtmi, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia na základe uvedomenia si zodpovednosti za vlastné konanie.
   

Športové projekty

 • Coca - Cola cup - futbalový projekt pod záštitou Bratislava Coca-Cola a Ministerstva školstva SR

  Čo sme získali:
  - účastnícke ocenenie a vecné ceny škola aj žiaci.
   
 • Nadácia Jednota Coop – Projekt - Slovenská asociácia športu na školách

  Čo sme získali:
  - každoročne lopty.
   
 • Európsky týždeň boja proti drogám - Projekt - športové aktivity pod záštitou Európskej komisie
   
  Čo sme získali:
  - žiaci získavajú vecné ocenenia.
   

Projekty IKT

 • Vedomostná internetová olympiáda - Projekt „Škola hrou“, T-COM Slovensko

  Čo sme získali:
  - obohatenie si vedomostí žiakov z viacerých predmetov, zručnosti pri vyhľadávaní informácií na internete.
   

Projekty BIOLÓGIE a GEOGRAFIE

 • Tetrapak, Projekt – recyklácia - Kuruc - Company, spol. s r. o., Šurany

  Čo sme získali:
  - finančné prostriedky - rozdelené podľa úspešnosti do triednych fondov a na ceny pre najúspešnejších žiakov.
   
 • Zber papiera, Projekt - recyklácia

  Čo sme získali:
  - finančné prostriedky - rozdelené podľa úspešnosti do triednych fondov a na ceny pre najúspešnejších žiakov, určené aj na nákup papiera a farby do tlačiarní.
   
 • Triedime odpad, Projekt „Separácia odpadu“- mesto Nová Baňa

  Čo sme získali:
  - koše na hlavnú chodbu a do tried.
   

Projekty realizované ZŠ s MŠ Veľká Lehota v rámci subjektu

Úspešne realizuje školský klub detí niekoľko rokov:

 • Prídi, prídi, Mikuláš!, deti z ŠKD navštevujú MŠ s mikulášskym programom,
 • Spríjemnime život starkým!, Projekt pre obyvateľov nadácie Dominik, n. o.

Úspešne realizuje výdajná školská jedáleň niekoľko rokov:

 • Z čoho rastieme?, Projekt „Ochutnávka nátierok“- rodičia a deti,
 • Ovocný deň,
 • Deň mlieka.

Úspešne realizuje základná škola niekoľko rokov:

 • Máme vás radi - výroba darčekov starým rodičom,
 • O najkrajší tekvicový výrobok,
 • Pletenie adventných vencov - spoločná akcia detí, učiteľov a rodičov,
 • Upečme si medovník - pečenie vianočných medovníkov,
 • Hrajme a učme sa spolu - spoločná vyučovacia hodina v 1. ročníku – predškoláci spolu s prvákmi (oboznámenie sa s prostredím) v 1. triede a naopak, spoločné učenie,
 • Deň otvorených dverí v 1.triede ZŠ aj pre rodičov detí zo základnej aj materskej školy,
 • Čítame škôlkarom - čítanie žiakov 3. ročníka z detskej knihy pre škôlkarov,
 • Prenesená hodina - aktivity a vyučovanie všetkých predmetov v školskej knižnici 2x ročne,
 • Vianočná benefičná akadémia,
 • Radovánky na snehu,
 • Týždeň stolného tenisu,
 • Branné preteky,
 • O najkrajšie valentínske srdiečko