Rok 1787
1787

V roku 1787 začal mních Rudolf Markovitz učiť deti. Škola, v ktorej vyučoval, bola umiestnená v „Slávikovom dome.“

V roku 1809 postavili cirkevnú školu. V cirkevnej škole učil Albín Skarba.

1809
Rok 1809
Rok 1929
1929

Dňa 1. septembra 1929 mohlo sa prikročiť k zápisu do štátnej školy. Učila v nej Anežka Zajíčková z Příbramu. Školská dochádzka bola veľmi zlá (z 52 žiakov iba 20), pretože v zime napadlo veľa snehu. Bolo mínus 30°C a rodičia nosili deti na chrbtoch. Zmenil sa vyučovací čas od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Rok 1961
1961

V apríli 1960 začala výstavba novej školy. Učitelia, žiaci i rodičia na stavbe pomáhali. V auguste 1961 stála škola hotová a čakala na prvých žiakov. Dňa 1. decembra 1962 bola daná do prevádzky školská jedáleň. Rok 1965 je významný tým, že bola vyhĺbená školská studňa do hĺbky 19,5 metra. Dovtedy si žiaci vodu nosili zo studničky a potoka. Od 1. septembra 1965 je zriadená v obci i materská škola.

V roku 1980 sa vyučovanie nieslo v znamení príprav na celoštátnu spartakiádu. V roku 1982 v škole pribudol pekný skleník pre pestovateľské práce žiakov. V roku 1986 bola jedáleň presťahovaná do novej budovy materskej školy. V roku 1989 sú prváci prvýkrát bez známok, sú hodnotení slovne.

80. roky
Rok 1980
Rok 2005
2005

Dňa 1. júla 2002 sa základná škola stáva samostatným právnym subjektom s materskou školou, so školským klubom detí a so školskou jedálňou. V roku 2005 dostala základná škola nový šat rozsiahlou rekonštrukciou. O šk. roku 2008/2009 sa začalo zabezpečovať školské stravovanie dodávateľským spôsobom, pretože sme už nemali svoju školskú jedáleň. Školský klub detí využíva voľný čas na hry, súťaže, vychádzky do prírody, výtvarné práce... Deti tu majú možnosť rozvíjať svoj talent a učiť sa vzájomnej spolupatričnosti. Život detí v MŠ sa obohacuje o zaujímavé tradičné i netradičné činnosti, organizujú sa aktivity v rámci spolupráce so základnou školou a rodičmi.