Každá povinná osoba podľa zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov § 2 ods. 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

  • spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry 
    miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie
  • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byt splnené 
  • postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať 
  • prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe 
  • sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za poskytovanie informácií v ZŠ s MŠ Veľká Lehota
  1. Smernica o slobodnom prístupe k informáciám (PDF, 431kB)
  2. Smernica na vybavovanie sťažností (PDF, 784kB)