Názov dokumentuDokument
Kritériá hodnotenia predmetovPrevziať
Školský poriadok Prevziať
Učebný plán 2023/2024Prevziať
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy - 2022/2023Prevziať
Potvrdenie o návšteve školyPrevziať
Smernica o vnútornom systéme podávania, evidovania a preverovania oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Prevziať