Vedenie školy
Riaditeľka školy Mgr. Soňa Vozárová
Zástupkyňa RŠ pre ZŠ Mgr. Dana Bušková
Zástupkyňa RŠ pre MŠ Elena Suchá
Ekonomický útvar
Ekonómka školy Anna Garajová
UČITELIA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Milada Víglaská
UČITELIA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Mgr. Jana Žňavová
Mgr. Dagmar Gregušová
UČITELIA NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELÁVANIA
Mgr. Emília Búryová
Ing. Miriam Forgáčová
Mgr. Helena Orlíková
Mgr. Tomáš Šmondrk
PEDAGOGICKÁ ASISTENTKA
Alica Búryová
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Bc. Katarína Šmondrková
VÝDAJNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Vedúca VŠJ Anna Garajová
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Prevádzková zamestnankyňa Mariana Garajová
Školník Jaroslav Cibiri