Milí rodičia,

uvedomujeme si, že každý rodič najlepšie vie, čo je pre jeho dieťa najlepšie, a preto je na rodičovi, ako sa rozhodne v otázke jeho vzdelávania.

Individuálne (domáce vzdelávanie), tzv. homeschooling, dáva rodine väčšiu slobodu zvoliť si čas a tempo vzdelávania a prispôsobiť ho dieťaťu na mieru.

Boli by sme radi, keby ste nám prejavili svoju dôveru tým, že si zvolíte našu školu ako kmeňovú školu pre svoje dieťa v domácom vzdelávaní.

Od septembra 2021 prijímame na domáce vzdelávanie aj žiakov druhého stupňa.  V rámci toho pripravujeme vzdelávaciu základňu, ktorá počas celého školského roka uľahčí a skvalitní individuálne vzdelávanie žiakov. V prípade potreby ponúkame rodičom a deťom možnosť on-line výuky cez aplikáciu zoom a konzultácie s vyučujúcimi.

AKO POSTUPOVAŤ?

zapísať dieťa do kmeňovej školy, ktorá deklaruje prijímanie žiakov aj na takúto formu vzdelávania, my takouto školou sme,

keď je dieťa na školu prijaté, podať žiadosť o individuálne vzdelávanie, ktorej súčasťou je:


1. kópia dokladu o vzdelaní rodiča, resp. garanta (aprobácia 1. stupeň ZŠ, pre žiaka 2. stupňa je potrebný diplom garanta s aprobáciou pre 2. stupeň)

2. písomný súhlas fyzickej osoby (garanta), ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka

3. individuálny vzdelávací program (IVP)

4. zoznam učebných zdrojov, z ktorých sa dieťa bude učiť - uvedené v IVP

5. popis materiálnych podmienok pre vzdelávanie - uvedené v IVP

6. dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania.


Obe žiadosti sú priložené nižšie, môžete ich vypísať  ručne alebo v PC a poslať na adresu našej školy:  ZŠ s MŠ Veľká Lehota, 433, 966 41 Veľká Lehota.

Rodičom s uvedenými dokumentmi (IVP) vieme pomôcť.


• riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí žiaka na vzdelávanie a o povolení individuálneho vzdelávania.


AKO PREBIEHA HODNOTENIE?

• žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky v kmeňovej škole z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok,

• na základe výsledkov komisionálnej skúšky škola vydáva vysvedčenie,

• žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania lekára z dôvodu zdravotného znevýhodnenia - nevykonáva komisionálnu skúšku.


KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

• pre žiakov na individuálnom vzdelávaní sa realizujú v januári a júni, po vzájomnej dohode vieme nastaviť aj iný termín,

• forma:  informácie poskytneme na požiadanie.


So všetkými otázkami alebo podnetmi ohľadom domáceho vzdelávania sa môžete na nás obrátiť na:

Mgr. Soňa Vozárová, riaditeľka školy ZŠ s MŠ Veľká Lehota, 

zsvlehota@gmail.com,

0911 820 109; 045/68 96 129,

adresa našej školy: ZŠ s MŠ Veľká Lehota, 433, 966 41 Veľká Lehota

Každé jedno dieťa je u nás vítané a chcené... tešíme sa na vás.


Názov dokumentuDokument
Žiadosť o prijatie dieťaťaPrevziať
Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania Prevziať
Informačný hárok o žiakovi a rodičochPrevziať
Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí podľa podľa zákona číslo 245/2008 Z. z., § 23, písmeno bPrevziať