Milí rodičia,

uvedomujeme si, že každý rodič najlepšie vie, čo je pre jeho dieťa najlepšie, a preto je na rodičovi, ako sa rozhodne v otázke jeho vzdelávania.

Individuálne (domáce vzdelávanie), tzv. home schooling, je pre našu školu novou výzvou. 

Boli by sme radi, keby ste nám prejavili svoju dôveru tým, že si zvolíte našu školu ako kmeňovú školu pre svoje dieťa v domácom vzdelávaní.

Od septembra 2021 prijímame na domáce vzdelávanie aj žiakov druhého stupňa.  V rámci toho pripravujeme vzdelávaciu platformu, ktorá počas celého školského roka uľahčí a skvalitní individuálne vzdelávanie žiakov. Jej súčasťou bude príprava databázy výukových materiálov, on-line výuka, konzultácie či preskúšavanie žiakov.

AKO POSTUPOVAŤ?

zapísať dieťa do kmeňovej školy, ktorá deklaruje prijímanie žiakov aj na takúto formu vzdelávania, my takouto školou sme,

keď je dieťa na školu prijaté, podať žiadosť o individuálne vzdelávanie, ktorej súčasťou je:


1. kópia dokladu o vzdelaní rodiča, resp. garanta (aprobácia 1. stupeň ZŠ),

2. individuálny vzdelávací program,

3. zoznam učebných zdrojov, z ktorých sa dieťa bude učiť,

4. popis materiálnych podmienok pre vzdelávanie,

5. dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania.


V prípade potreby vieme rodičom s uvedenými dokumentmi pomôcť.


• riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí žiaka na primárne vzdelávanie a o povolení individuálneho vzdelávania.


AKO PREBIEHA HODNOTENIE?

• žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky v kmeňovej škole z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok,

• na základe výsledkov komisionálnej skúšky škola vydáva vysvedčenie,

• žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania lekára z dôvodu zdravotného znevýhodnenia - nevykonáva komisionálnu skúšku.


KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

• pre žiakov na individuálnom vzdelávaní sa realizujú vždy v januári a júni,

• forma – riadený rozhovor a samostatná práca alebo prezentácia pracovného portfólia,

• portfólio si žiak vytvára počas celého polroka,

• obsah portfólia: informácie poskytneme na požiadanie.


So všetkými otázkami alebo podnetmi ohľadom domáceho vzdelávania sa môžete na nás obrátiť na:

Mgr. Soňa Vozárová, riaditeľka školy ZŠ s MŠ Veľká Lehota, zsvlehota@gmail.com,

045/68 96 129, 0908 408 148

Každé jedno dieťa je u nás vítané a chcené... tešíme sa na vás 


Názov dokumentuDokument
Informačný hárokPrevziať
Žiadosť o prijatie do školyPrevziať
Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávaniaPrevziať