20.2.2022

OZNAM

Oznámenie - mimoriadne prerušenie školského vyučovania

Riaditeľka ZŠ s MŠ Veľká Lehota v súlade s § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/18439:1-A1810, Školského semaforu vydaného MŠVVaŠ SR a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 na základe pozitívneho výsledku AG testu na COVID-19, vykonaného samotestom alebo v mobilnom odbernom mieste u žiakov a učiteľov a zabránenia šírenia nákazy COVID-19

mimoriadne prerušuje školské vyučovanie vo:

• všetkých ročníkoch od 1. až po 9. ročník, a to od 21.2.2022 do 25.2.2022,

• v materskej škole, a to od 21.2.2022 do 25.2.2022.

V ZŠ pokračujeme v dištančnom online vzdelávaní. Na vzdelávanie sa pripájajú zdraví žiaci.

Podľa vyhlášky UVZ SR č.7/2022 zo dňa 24.01.2022 platia nasledovné opatrenia:

Pre osoby choré/nakazené:

• Domáca izolácia bude trvať 5 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť (môžu to byť napríklad vysoká teplota alebo črevné a zažívacie problémy: upozorňujeme však, že o tom, čo sú príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, rozhoduje ošetrujúci lekár po individuálnom posúdení zdravotného stavu pacienta).

• Za pozitívnu sa bude považovať osoba po doručení výsledkov RT-PCR, LAMP, antigénového testu, ako aj Point of care testu (PoCT) a rovnako aj osoba po domácom antigénovom teste, ktorý však musí posúdiť jej všeobecný lekár. (PoCT je podobne ako LAMP test rýchla metóda molekulárnej biológie, vykonáva sa napríklad v nemocniciach pred prijatím pacienta na hospitalizáciu, vyšetrenie alebo zákrok).

• Izolácia pozitívnej osoby sa týka aj tých, ktorí sú zaočkovaní alebo COVID-19 prekonali.

• Po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško

• Ak sa počas posledných 24 hodín z času päťdňovej izolácie vyskytli u osoby klinické príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár.

• Pre osoby po úzkom kontakte:

• V prípade neočkovanej osoby a zaočkovanej osoby bez posilňujúcej dávky, ak od zaočkovania uplynulo viac ako 9 mesiacov:

• Bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť.

• Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na COVID-19 najskôr na piaty deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár.

• Po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti po obdobie 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk; deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.

• Ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár.

• V prípade očkovanej osoby s posilňujúcou dávkou, zaočkovanej osoby, ktorá bola zaočkovaná pred nie viac ako 9 mesiacmi a osoby, ktorá prekonala COVID-19 pred menej ako 180 dňami

• Ak očkované osoby, ktorým bola aplikovaná posilňujúca dávka, alebo boli zaočkované pred nie viac ako 9 mesiacmi, alebo ide o osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred menej ako 180 dňami, nemajú klinické príznaky, karanténa pre nich nie je povinná. Na verejnosti však musia mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu po obdobie 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (a to aj v prípade, ak sa od ostatných osôb v exteriéri nachádzajú viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško).

• Tieto osoby však zostávajú v karanténe ak:

- sa u nich vyskytol čo i len jeden z klinických príznakov COVID-19

- ak ošetrujúci lekár posúdi u tejto osoby karanténu ako potrebnú.

Mgr. Soňa Vozárová, riaditeľka školy