28.11.2021

OZNAM pre rodičov od 29.11.2021

Milí rodičia!

Od 26.11.2021 platí pre školy Školský semafor. Tento je účinný aj počas trvania núdzového stavu vyhláseného na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky od 26. 11. 2021, preto naša škola pristúpila k nasledovným opatreniam:

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ako sme vás informovali, výnimka pre žiakov bola dňa 25. 11. 2021 zrušená).

Žiadame rodičov, aby každý pondelok ráno (prípadne v nedeľu večer) otestovali svoje deti pred odchodom do školy. 

Realizáciu testovania rodič vždy potvrdí prostredníctvom triedneho učiteľa.

Do školy môžu prísť iba zdravé deti.

DOMÁCE SAMOSTESTOVANIE:

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka:

1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku, alebo pokým žiaci nedostanú iné pokyny.

V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený v režime OP so súhlasom riaditeľky školy.

Žiaci ráno absolvujú ranný zdravotný filter, po príchode do triedy si umývajú ruky. Na toto opatrenie ich učitelia vyzývajú aj priebežne počas dňa.

Na komunikáciu so školou, a to počas úradných hodín, sa využíva predovšetkým elektronický spôsob komunikácie - písomne alebo e- mailom.

Od 29.11.2021 sa rušia:

- hromadné podujatia,

- krúžky,

- ZRPŠ - rodičovské schôdzky (konať sa budú dištančne),

- výlety a exkurzie.

RODIČ:

• predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka prostredníctvom triednych učiteľov. Tlačivo si môžete stiahnuť v sekcii COVID-19  - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

• žiak s príznakmi akejkoľvek choroby musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

• môže oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

• môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.

• zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne 2 rúška a 1 papierové jednorazové vreckovky.

• ak nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

Školský klub detí:

- sa ruší pre žiakov 5. ročníka.

Výdajná školská jedáleň:

- ak Vaše dieťa do školy nepríde, je potrebné ho vyhlásiť do 7. 00 hod.,

- stravovanie sa bude uskutočňovať na etapy, podľa rozpisu a podľa zonácie tried.

Vyučovanie bude prebiehať podľa možností školy.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY:

Podľa rozhodnutia ministra školstva sa vianočné prázdniny začínajú 20. 12. 2021 do 07. 01. 2022,

Posledný deň vyučovania je 17. 12 2021. Nástup do školy 08. 01. 2022.

Ďakujeme za pochopenie a všetkým prajeme veľa zdravia a síl.