6.6.2023

Riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ

Základná škola s materskou školou, č. 433, 966 41 Veľká Lehota

Vec: Prerušenie prevádzky v škole a v školských zariadeniach ŠKD, VŠJ

Riaditeľka ZŠ s MŠ Veľká Lehota v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľské voľno dňa 13.6.2023 (utorok) žiakom ZŠ s MŠ Veľká Lehota a deťom z ŠKD z organizačných dôvodov.

Materská škola bude v prevádzke.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 14.6.2023 (streda).

Mgr. Soňa Vozárová, riaditeľka školy

Vyjadrenie zriaďovateľa:

Súhlasím s prerušením prevádzky základnej školy a ŠKD pri ZŠ s MŠ Veľká Lehota dňa 13.6.2023 z organizačných dôvodov.


Vo Veľkej Lehote dňa 01.06.2023 Jozef Mihál, starosta obce, v. r.