1.6.2022

Riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota, 966 41 Veľká Lehota 433

Obec Veľká Lehota

Veľká Lehota 52

966 41 Veľká Lehota

                                                                                                  Vo Veľkej Lehote 30. mája 2022


Vec

Prerušenie prevádzky v škole a v školských zariadeniach

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 ods. 5 tohto zákona z organizačných dôvodov

udeľuje riaditeľské voľno dňa 08. júna 2022 (streda) žiakom ZŠ s MŠ Veľká Lehota a deťom z ŠKD.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 09. júna 2022 (štvrtok).


Mgr. Soňa Vozárová

   riaditeľka školy


Vyjadrenie zriaďovateľa:

Súhlasím s prerušením prevádzky: základnej školy a ŠKD dňa 08. júna 2022 z organizačných dôvodov.

Vo Veľkej Lehote dňa 30. mája 2022                         Jozef Mihál, starosta obce